A 2011. évi cxii. tv. szerinti közzétételi lista

Aquaticum Debrecen Kft.

„A 2011. évi CXII. tv. szerinti közzétételi lista”

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista>>

I. Szervezeti, személyzeti adatok

  megnevezés adat
1.    

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  megnevezés adat

1.

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

Adatvedelmi_Szabalyzat.doc


Gyógyfürdő_SZMSZ_2020.pdf


Gyógyfürdő_szervezetifelépítés 

5.

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

 

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

 
7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.

 
8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza..

 
9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától.

 
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények.  
11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.

 
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai.  
13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

 
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.  
15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.

 
16 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.  
17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

 
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista.  
19. Tárhelyszolgáltató 
(2001. évi CVIII. Törvény 4.§. h)

DV Info Kft.
4025 Debrecen, Piac u. 77.
email: info@dvinfo.hu

III. Gazdálkodási adatok

  megnevezés adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója.

http://e-beszamolo.kim.gov.hu/kereses-Default.aspx
2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve. A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

 
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá atámogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.  
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
 
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.  
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)  

Egyedi adatigénylés ügyében elérhető a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Adatvédelmi tisztviselője és elérhetősége:
Megbízási szerződés keretében az Euro-Inford Iroda Kft. képviselője Szeifert Péter ügyvezető.
dpo@euroinford.hu  

EGYEDI ADATIGÉNYLŐINKET SZEMÉLYES ADATAIK FELVÉTELE MELLETT AZONOSÍTJUK
(Az adatokat a 2011.évi CXII. tv. szerint kezeljük és töröljük.)

Felhívjuk adatigénylőink figyelmét, hogy amennyiben nyomtatott, másolt formában kérik a közzétett adatokat, úgy annak nyomtatási költségét megtéríteni kötelesek. 
A nyomtatási költség: 10Ft + ÁFA/oldal.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Szerződés megnevezése Szerződés tárgya Felek 1. Felek 2. Érték Lejárat
Tartós megbízási szerződés Üzletviteli tanácsadás nyújtása tagvállalatok részére Aquaticum Debrecen Kft. Debreceni Vagyonkezelő Rt. 139 440 000 határozatlan
Egyéb szabadidős szolgáltatás Aquaticum Termál Hotel és Hotel Lycium beli feladatok; ill. MÉF és Termálfürdő beli feladatok ellátása Aquaticum Debrecen Kft. Joker Diák Iskola Szövetkezet 253 886 614 határozatlan
Egyéb szabadidős szolgáltatás igénybevétele Pénztárosi feladatok ellátása (MEF+strand) Aquaticum Debrecen Kft. Schönhercz Iskolaszövetkezet 50 582 677 határozatlan
Közüzemi Víz- és csatornadíj Aquaticum Debrecen Kft. Debreceni Vízmű ZRt. 99 780 000 határozatlan
Közüzemi Vállalkozási szerződés - laboratóriumi vizsgálatok végzése 2019. évtől Aquaticum Debrecen Kft. Debreceni Vízmű ZRt. 32 450 120 határozatlan
Szállítói megállapodás Kémiai anyagok szállítása. Aquaticum Debrecen Kft. Amtek Ipari és Kereskedelmi Kft. 21 102 362 határozatlan
Szállítási keretszerződés Hús-hentes-töltelék és mirelit áru szállítására Aquaticum Debrecen Kft. Baromfiudvar 2002 Kft. 480 000 000 határozatlan
Szállítási keretszerződés Külön megrendelésben rögzített termék szállítás Aquaticum Debrecen Kft. Baromfi-Hús Bt. 80 000 000 határozatlan
Bérleti szerződés Kölcsey Központ rendezvényre alkalmas helyiségeinek bérbevétele Aquaticum Debrecen Kft. Főnix Rendezvényszervező Kht. 297 783 950 határozatlan
Mosatási szerződés Mosodai szolgáltatás (szállodai, éttermi, fürdőszolgáltatási textilia mosása, vasalása) Aquaticum Debrecen Kft. Labolex Kft. 176 242 520 határozatlan
Informatikai szerződés Informatikai, irodatechnikai szolgáltatások, COE Holdingnet szolgáltatások Aquaticum Debrecen Kft. DV Info Kft. 131 889 764 határozatlan
Bérleti szerződés Büfé-, kiszolgáló- és egyéb helyiségek bérlete a Kölcsey Központban Aquaticum Debrecen Kft. Főnix Rendezvényszervező Kht. 43 615 748 határozatlan
Építés Együttműködési megállapodás a Debreceni Strandfürdő felújítása beruházás megvalósítása érdekében - hullámmedence építés Aquaticum Debrecen Kft. DMJV Önkormányzat 108 000 0000 2020.06.30.
Bérleti szerződés Bérleti szerződés - Lycium Hotel bérlése 2017.04.12. napjától határozatlan időre Aquaticum Debrecen Kft. Debreceni Vagyonkezelő Zrt.- 260 000 000 határozatlan
Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés - takarítási tevékenység végzése  2020.05.01. - 2025.04.30. napjáig Aquaticum Debrecen Kft. Fakultás FM Kft. 632 654 922 2025.04.30.
Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés - kertészeti és parkfenntartási tevékenység végzése 2020. május 01. - 2025. április 30. között Aquaticum Debrecen Kft. Fakultás FM Kft. 223 308 077 2025.04.30.
Szállítási szerződés Kereskedelmi megállapodás - üdítőital termékek szállítása 2020.06.01. - 2023.05.31. Aquaticum Debrecen Kft. Coca Cola HBC Magyarország Kft. 32 795 276 2023.05.31.
Parkfenntartás Parkfelületek éves fenntartási munkái Aquaticum Debrecen Kft. Dudik és Társa Kft. 14 640 000 2020.04.30.
Tartós megbízási szerződés Megbízási szerződés - vagyonvédelmi tevékenység végzése 2021.02.01. - 2022.01.31.  (portaszolg., járőr, pénz- szállítás, rendezvénybizt.- Termálfürdő, MEF, Strand, Lycium Hotel, IV.sz. hévízkút) Aquaticum Debrecen Kft. Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kht. 82 700 000 2022.01.31.
Közüzemi Teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződés 2020. évre Aquaticum Debrecen Kft. MVM Partner Zrt. 103 810 000 2020.12.31.
Közüzemi Egyedi hőszolgáltatási szerződés Aquaticum Debrecen Kft. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 171 428 571 2025.12.31
Közüzemi Egyedi Hőszolgáltatási szerződés - Nagyerdei park 1. alatti telephely épületeinek és az új strandfürdő létesítményeinek hőenergiával történő ellátása 2020.07.01.- 2030.06.30. között Aquaticum Debrecen Kft. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 126 250 040 2030.06.30.
Karbantartási épületek, gépészeti berend. Karbantartása, hibaelhárítása Aquaticum Debrecen Kft. DH-Szerviz Kft. 94 618 280 határozatlan
Szállítási szerződés Szállítási keretszerződés - tisztítószer és higiéniai termékek leszállítása (Lycium Hotel - 2016.05.16-tól határozatlan ideig) Aquaticum Debrecen Kft. Assist-trend Kft. 62362205 határozatlan
Szállítási szerződés Szállítási keretszerződés szeszes- és üdítő ital termékek leszállítására  Aquaticum Debrecen Kft. Piramis Sör Kft. 43464567 határozatlan
Szállítási szerződés Vállalkozási keretszerződés - szállodai és vendéglátóipari textíliák szállítása 2020.09.01.-2020.12.31.  (Aquaticum Hotel, Lycium Hotel) Aquaticum Debrecen Kft. T-MIX 2003 KFT 8 240 157 2020.12.31.
Szállítási szerződés Szállítási keretszerződés - vendéglátóipari termékek szállítása Aquaticum Debrecen Kft. PROSZIT 93 Kft. 47 445 669 határozatlan
Szállítási szerződés Szállítási keretszerződés (élelmiszer) Aquaticum Debrecen Kft. Mignon-Kugler Kft. 25 839 370 határozatlan
Szállítási szerződés Szállítási keretszerződés - zöldség-, gyümölcs termékek leszállítása Aquaticum Debrecen Kft. Heves-Kofa Kft. 70 343 307 határozatlan
Szállítási szerződés Szállítási keretszerződés (élelmiszer) Aquaticum Debrecen Kft. METRO KERESK.KFT. 49 291 339 határozatlan
Szállítási szerződés Együttműködési megállapodás - berendezések kihelyezése és kávé termékek forgalmazása 2020.07.16. - 2023.07.15. (Aq.Hotel, Lycium Hotel, Strand Bárok) Aquaticum Debrecen Kft. CoffeeLike Kft. 39 577 953 2023.07.15.
Rendszerfelügyeleti szerződés Rendszerfelügyeleti szerződés, Aquaticum Termál és Wellness Hotel Aquaticum Debrecen Kft. Hostware Kft. 22 160 630 határozatlan
Szoftver felhasználási szerződés Szoftver felhasználási szerződés - online foglalási motor felhasználási jogának átvétele (Aquaticum Termál Hotel és Hotel Lycium) Aquaticum Debrecen Kft. Bestroom4U Hungary Kft. 55 412 243 határozatlan
Marketing szerződés Szálloda hirdetése webmarketing eszközökkel Aquaticum Debrecen Kft. Booking.com Europe BV 51 344 882 határozatlan
Szállítási szerződés Szállítási keretszerződés (élelmiszer) Aquaticum Debrecen Kft. Böszörményi Cipó Pékség Kft. 21 105 085 határozatlan
Karbantartási szerződés Hotel Lycium Vendéglátó ipari egységeiben található gépek és berendezések karbantartása Aquaticum Debrecen Kft. I & J 2000 Bt. 30 519 685 határozatlan
Szállítási szerződés  Szállítási keretszerződés (élelmiszer) Aquaticum Debrecen Kft. König-Units Kft. 22 394 319 határozatlan
Reklámszerződés Google hirdetések, egyedi megrendelések alapján Aquaticum Debrecen Kft. Google Ireland Limited 91 338 583 határozatlan
Szállítási szerződés Szállítási keretszerződés (élelmiszer) Aquaticum Debrecen Kft. MATUSZ-VAD ZRT. 62 881 356 határozatlan
Közszolgáltatási szerződés Közszolgáltatási szerződés - szilárd hulladék heti háromszori ürítése Aquaticum Debrecen Kft. NHKV Zrt. 28 464 120 határozatlan
Karbantartási szerződés Tűzjelző rendszer karbantartása és számítáctechnikai eszközök beszerzése egyedi megrendelés alapján Aquaticum Debrecen Kft. Beks Kommunikációs Technika Kft 6 062 992 határozatlan
Karbantartási szerződés Karbantartási munkák elvégzése egyedi megrendelések alapján Aquaticum Debrecen Kft. Precíz Kivitelező Kft. 6 532 283 határozatlan
Reklámszolgáltatási szerződés Nagyerdei Stadionban reklámcélú megjelenések igénybevétele a DVSC férfi NB I-es labdarúgó hazai bajnoki-,kupa- és nemzetközi mérkőzésein (2019.07.01. - 2020.06.30.) Aquaticum Debrecen Kft. DVSC Futball Szervező ZRt. 20 000 000 2020.06.30.
Üzemeltetési szerződés Szerződés debreceni strandfürdő üzemeltetésére - 10 éves időtartamra szóló Aquaticum Debrecen Kft. DMJV Önkormányzat 1 003 680 000 2030.05.01.
Vállalkozási szerződés Strandfürdő területén található gázleválasztó tartály cseréje befejezési határidő 2020.02.28-ig Aquaticum Debrecen Kft. Fémipari Kft. 8 881 000 2020.02.28
Építési Vállalkozási szerződés  IV.sz hévízüzem víztároló gépház felújítása kivitelezési munkáinak elvégzése Aquaticum Debrecen Kft. Tömb 2002 Kft. 57 233 785 2020.03.31.
Építési Vállalkozási szerződés  IV sz. hévízüzem acélszerkezetű víztárolójának felújítása kivitelezési munkáinak elvégzése Aquaticum Debrecen Kft. DH-Szerviz Kft. 33 032 496 2020.03.31.
Vállalkozási szerződés Aquaticum Debrecen Strand hálózati aktív eszközeinek szünetmentes tápellátását biztosító eszközeinek beszerzése Aquaticum Debrecen Kft. Beks Kommunikációs technika Kft. 7 611 000 2020.01.30
Vállalkozási szerződés Strandfürdő kijelölt területén növényültetési munkák végzése Aquaticum Debrecen Kft. Parkertech Park- és Kertépítő Kft. 23 327 560 2020.06.15
Vállalkozási szerződés Strandfürdő VII.sz falon növényfal tervezési, kivitelezési és telepítési munkái Aquaticum Debrecen Kft. Parkertech Park- és Kertépítő Kft. 43 781 488 2020.06.15
Vállalkozási szerződés Építési Vállalkozási szerződés - Strandfürdő gyermekmegőrző / gyermekjátszó helyiség gépészeti és elektromos szerelési munkáinak elvégzése Aquaticum Debrecen Kft. Tömb 2002 Kft. 10 933 052 2020.07.11.
Vállalkozási szerződés Strandfürdő területén B-C Bérleményi területek aljzatbetonozási munkái rétegrenddel Aquaticum Debrecen Kft. HUNÉP Zrt. 10 939 232 2020.05.11.
Adásvételi szerződés Hálózati aktív eszközök beszerzése és kapcsolódó szolgáltatások teljesítése (Strandfürdő) Aquaticum Debrecen Kft. DV Info Kft. 48 042 183 2022.07.15.
Vállalkozási szerződés Strandfürdő üzemi területeket érintő kiegészítő munkák végzése (kertészet, érték-és cuccmegőrzők, szünetmentes aggregátor betáplálás) Aquaticum Debrecen Kft. HUNÉP Zrt. 25 257 873 2020.05.29.
Vállalkozási szerződés Strandfürdő kivitelezéséhez kapcsolódó kiegészítő munkák elvégzése Aquaticum Debrecen Kft. HUNÉP Zrt. 20 149 056 2020.06.23.
Tervezői szerződés Tervezési szerződés - engedélyes és kiviteli tervdokumentáció készítése (152 szobás Aquaticum Hotel Infinity wellness szálloda) Aquaticum Debrecen Kft. BORD Építész Stúdió Kft. 301 500 000 2025.12.11
Felhasználási szerződés Mediterrán Élményfürdő építése tárgyában készített építési kiviteli tervdokumentáció, mint szerzői jogi védelem alatt álló művek felhasználási jogának átengedése Aquaticum Debrecen Kft. Kertai Zalán László 8 941 500 2021.01.22
Építési Vállalkozási szerződés  A Nagyerdei Strandfürdő "A" épülete lépcsőházainak lefedése kivitelezési munkái Aquaticum Debrecen Kft. HUNÉP Zrt. 44 897 442 2021.04.25
Építési Vállalkozási szerződés  Aquaticum Strand játszótér és kondipark napárnyékolóinak és azok tartószerkezeteinek telepítése kivitelezési munkái Aquaticum Debrecen Kft. HUNÉP Zrt. 16 510 000 2021.04.15
Építési Vállalkozási szerződés  Aquaticum Parkoló-Pallagi út csatlakozás kivitelezése Aquaticum Debrecen Kft. Társ 95 Kft. 8 500 000 2021.06.15
Adásvételi szerződés Medenceporszívó beszerzés Aquaticum Debrecen Kft. Neptun Filter Kft. 5 956 916 2021.05.15
Építési Vállalkozási szerződés  Pallagi úti sétány melletti villamosvonalat keresztező 5.sz. gyalogos közlekedő kivitelezése (Varázserdő Debrecen-Nagyerdő projekt) Aquaticum Debrecen Kft. Viadukt Mérnöki és Kereskedelmi Szolgáltató Kft. 6 457 644 2021.06.06
Építési Vállalkozási szerződés  Építési Vállalkozási szerződés - Aquaticum Parkoló erősáramú hálózat kiépítése és szerelvényezése Aquaticum Debrecen Kft. FEKTEVILL '94 Kft. 9 095 841 2021.06.15
Építési Vállalkozási szerződés  Aquaticum Parkoló gyengeáramú rendszerek kiépítése, beüzemelése Aquaticum Debrecen Kft. Satrax Kft. 14 013 735 2021.06.15
Építési Vállalkozási szerződés  Aquaticum Parkoló közlekedés-csapadékvíz elvezetés munkáinak kivitelezése Aquaticum Debrecen Kft. Társ 95 Kft. 52 350 000 2021.07.15
Adásvételi szerződés Napozóágyak beszerzése, leszállítása Aquaticum Debrecen Kft. Otthon Üzletház Kft. 5 242 715 2021.12.31  
Reklámszolgáltatási szerződés Reklámszolgáltatási szerződés 2021.07.01. - 2022.06.30. közötti időszakra Aquaticum Debrecen Kft. DVSC Futball Szervező ZRt. 50 000 000 2022.06.30
Építési Vállalkozási szerződés  Termálfürdő medencecsarnok 4 db kupola tetőszerkezet felújítása Aquaticum Debrecen Kft. Maja B Építő Kft. 59 000 000 2021.11.15