A 2011. évi cxii. tv. szerinti közzétételi lista

Debreceni Gyógyfürdõ Kft.

„A 2011. évi CXII. tv. szerinti közzétételi lista”

I. Szervezeti, személyzeti adatok

  megnevezés adat
1.   Gyógyfürdő_adatvédelmi adatok120627.doc

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  megnevezés adat

1.

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

Adatvedelmi_Szabalyzat.doc
DEBRECENI GYOGYFURDO 1.sz. melleklet Titoktartasi nyilyatkozat.doc
DEBRECENI GYOGYFURDO 2. sz. melleklet Adatvedelmi Tajekoztatas ugyfelek reszere.doc
DEBRECENI GYOGYFURDO 3. sz. melleklet Adatvedelmi Tajekoztatas munkavallaloi.doc
DEBRECENI GYOGYFURDO UJ ADATVEDELMI SZABALYZAT.doc
Gyógyfürdő_SZMSZ_2012.pdf
Gyógyfürdő_jogszablista.doc
Gyógyfürdő_szervezetifelépítés.pdf
Gyógyfürdő_önkhatrendlista.doc

5.

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

 

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

 
7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.

 
8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza..

 
9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától.

 
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények.  
11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.

 
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai.  
13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

 
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.  
15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.

 
16 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.  
17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

 
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista. http://szerzodesek.dvrt.hu/index.php?id=18
19. Tárhelyszolgáltató 
(2001. évi CVIII. Törvény 4.§. h)

DV Info Kft.
4025 Debrecen, Piac u. 77.
email: info@dvinfo.hu

III. Gazdálkodási adatok

  megnevezés adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója.

http://e-beszamolo.kim.gov.hu/kereses-Default.aspx
2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve. A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

 
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá atámogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.  
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
 
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.  
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)  

Egyedi adatigénylés ügyében elérhető a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Adatvédelmi tisztviselője és elérhetősége:
Megbízási szerződés keretében az Euro-Inford Iroda Kft. képviselője Szeifert Péter ügyvezető.
dpo@euroinford.hu  

EGYEDI ADATIGÉNYLŐINKET SZEMÉLYES ADATAIK FELVÉTELE MELLETT AZONOSÍTJUK
(Az adatokat a 2011.évi CXII. tv. szerint kezeljük és töröljük.)

Felhívjuk adatigénylőink figyelmét, hogy amennyiben nyomtatott, másolt formában kérik a közzétett adatokat, úgy annak nyomtatási költségét megtéríteni kötelesek. 
A nyomtatási költség: 10Ft + ÁFA/oldal.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Szerződés megnevezése Szerződés tárgya Felek 1. Felek 2. Érték Lejárat
Tartós megbízási szerződés Üzletviteli tanácsadás nyújtása tagvállalatok részére Debreceni Gyógyfürdő Kft. Debreceni Vagyonkezelő Rt. 34 860 000 határozatlan
Egyéb szabadidős szolgáltatás Aquaticum Termál Hotel és Hotel Lycium beli feladatok; ill. MÉF és Termálfürdő beli feladatok ellátása Debreceni Gyógyfürdő Kft. Joker Diák Iskola Szövetkezet 64 500 000 határozatlan
Egyéb szabadidős szolgáltatás igénybevétele Pénztárosi feladatok ellátása (MEF+strand) Debreceni Gyógyfürdő Kft. Schönhercz Iskolaszövetkezet 13 000 000 határozatlan
Közüzemi Víz- és csatornadíj Debreceni Gyógyfürdő Kft. Debreceni Vízmű ZRt. 24 945 000 határozatlan
Közüzemi Vállalkozási szerződés - laboratóriumi vizsgálatok végzése 2018. évben Debreceni Gyógyfürdő Kft. Debreceni Vízmű ZRt. 8 112 530 határozatlan
Szállítói megállapodás Kémiai anyagok szállítása. Debreceni Gyógyfürdő Kft. Amtek Ipari és Kereskedelmi Kft. 8 075 000 határozatlan
Szállítási keretszerződés Hús-hentes-töltelék és mirelit áru szállítására Debreceni Gyógyfürdő Kft. Baromfiudvar 2002 Kft. 100 000 000 határozatlan
Szállítási keretszerződés Külön megrendelésben rögzített termék szállítás Debreceni Gyógyfürdő Kft. Baromfi-Hús Bt. 14 000 000 határozatlan
Szállítási szerződés Termékek szállítása Debreceni Gyógyfürdő Kft. Sajt-Kalmár Kft. 12 000 000 határozatlan
Bérleti szerződés Termálfürdő belépőjegyek biztosítása Debreceni Gyógyfürdő Kft. Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház 43 004 771 határozatlan
Bérleti szerződés Forgalomarányos helyiségbérleti szerződés Debreceni Gyógyfürdő Kft. Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház 56 787 172 határozatlan
Bérleti szerződés Kölcsey Központ rendezvényre alkalmas helyiségeinek bérbevétele Debreceni Gyógyfürdő Kft. Főnix Rendezvényszervező Kht. 67 361 500 határozatlan
Mosatási szerződés Mosodai szolgáltatás (szállodai, éttermi, fürdőszolgáltatási textilia mosása, vasalása) Debreceni Gyógyfürdő Kft. Labolex Kft. 40 000 000 határozatlan
Informatikai szerződés Informatikai, irodatechnikai szolgáltatások, COE Holdingnet szolgáltatások Debreceni Gyógyfürdő Kft. DV Info Kft. 25 000 000 határozatlan
Bérleti szerződés Büfé-, kiszolgáló- és egyéb helyiségek bérlete a Kölcsey Központban Debreceni Gyógyfürdő Kft. Főnix Rendezvényszervező Kht. 25 250 000 határozatlan
Építési Együttműködési megállapodás a Debreceni Strandfürdő felújítása beruházás megvalósítása érdekében Debreceni Gyógyfürdő Kft. DMJV Önkormányzat 4 000 000 000 2019.09.30
Építési Vállalkozási szerződés: Strandfürdő területére tervezett 4*-os Hotel koncepció terv és jóváhagyási tervdokumentációinak elkészítése Debreceni Gyógyfürdő Kft. Tér 64 Stúdió Építészeti Kft. 9 000 000 2018.02.21
Bérleti szerződés Bérleti szerződés - Lycium Hotel bérlése 2017.04.12. napjától határozatlan időre Debreceni Gyógyfürdő Kft. Debreceni Vagyonkezelő Zrt.- 64 000 000 határozatlan
Szálláshely Utalvány Erzsébet Program Erzsébet szálláshely utalvány biztosítása az MNÜA Pályázat kedvezményezettjei részére Debreceni Gyógyfürdő Kft. Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 69 990 000 2019.02.15
Vállalkozási szerződés takarítási feladatok ellátása (2018.02.01. - 2019.05.31. ) Debreceni Gyógyfürdő Kft. Fakultás FM Kft. 74 312 645 2019.05.31
Szállítási szerződés Forgalmazási szerződés - alkoholmentes üdítőitalok szállítása Debreceni Gyógyfürdő Kft. Coca Cola HBC Magyarország Kft. 17 000 000 2019.03.31
Parkfenntartás Parkfelületek éves fenntartási munkái Debreceni Gyógyfürdő Kft. Dudik és Társa Kft. 14 640 000 2019.05.31
Tartós megbízási szerződés Megbízási szerződés  - őrzésvédelmi és pénzszállítási tevékenység végzése 2018.02.01. - 2019.01.31. napjáig Debreceni Gyógyfürdő Kft. Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kht. 80 000 000 2019.01.31
Közüzemi Teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződés 2019. évre Debreceni Gyógyfürdő Kft. MVM Partner Zrt. 103 810 000 2018.12.31
Közüzemi Teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződés 2019. évre Debreceni Gyógyfürdő Kft. MVM Partner Zrt. 103 810 000 2019.12.31
Közüzemi Egyedi hőszolgáltatási szerződés Debreceni Gyógyfürdő Kft. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 77 709 000 2025.12.31
Karbantartási épületek, gépészeti berend. Karbantartása, hibaelhárítása Debreceni Gyógyfürdő Kft. DH-Szerviz Kft. 23 654 570 határozatlan
Építési Építési vállalkozási szerződés - Termálfürdő szabadtéri medence felújítás kivitelezési munkái Debreceni Gyógyfürdő Kft. Tömb 2002 Kft. 67 685 621 2018.10.31
Építési Építési vállalkozási szerződés - Termálfürdő 408-as súlyfürdő medencetér és vizesblokk felújítás kivitelezési munkái Debreceni Gyógyfürdő Kft. Tömb 2002 Kft. 25 831 705 2018.11.05
Reklám Reklám valamint Szponzori szerződés (2018. május 01. - 2018. december 31.) Debreceni Gyógyfürdő Kft. DVSE kft. 12 000 000 2018.12.31
Reklám Együttműködési megállapodás - közvetített vendégek részére szállodai, vendéglátói szolgáltatás, ill. terembérlet biztosítása 2018. évben (Aquaticum Hotel, Lycium Hotel) Debreceni Gyógyfürdő Kft. Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 11 091 103 2018.12.31
Szállítási szerződés Szállítási keretszerződés - tisztítószer és higiéniai termékek leszállítása (Lycium Hotel - 2016.05.16-tól határozatlan ideig) Debreceni Gyógyfürdő Kft. Assist-trend Kft.