A 2011. évi cxii. tv. szerinti közzétételi lista

Debreceni Gyógyfürdõ Kft.

„A 2011. évi CXII. tv. szerinti közzétételi lista”

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista>>

I. Szervezeti, személyzeti adatok

  megnevezés adat
1.   Gyógyfürdő_adatvédelmi adatok120627.doc

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

  megnevezés adat

1.

 

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege.

Adatvedelmi_Szabalyzat.doc
DEBRECENI GYOGYFURDO 1.sz. melleklet Titoktartasi nyilyatkozat.doc
DEBRECENI GYOGYFURDO 2. sz. melleklet Adatvedelmi Tajekoztatas ugyfelek reszere.doc
DEBRECENI GYOGYFURDO 3. sz. melleklet Adatvedelmi Tajekoztatas munkavallaloi.doc
DEBRECENI GYOGYFURDO UJ ADATVEDELMI SZABALYZAT.doc
Gyógyfürdő_SZMSZ_2012.pdf
Gyógyfürdő_jogszablista.doc
Gyógyfürdő_szervezetifelépítés.pdf
Gyógyfürdő_önkhatrendlista.doc

5.

 

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények.

 

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei.

 
7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke.

 
8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza..

 
9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától.

 
10. A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények.  
11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk.

 
12. A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai.  
13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, s ahol kijelölésre kerül, az adatvédelmi felelős, vagy az információs jogokkal foglalkozó személy neve.

 
14. A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk.  
15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai.

 
16 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél.  
17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek.

 
18. A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista. http://szerzodesek.dvrt.hu/index.php?id=18
19. Tárhelyszolgáltató 
(2001. évi CVIII. Törvény 4.§. h)

DV Info Kft.
4025 Debrecen, Piac u. 77.
email: info@dvinfo.hu

III. Gazdálkodási adatok

  megnevezés adat

1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója.

http://e-beszamolo.kim.gov.hu/kereses-Default.aspx
2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve. A vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve.

 
3. A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá atámogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond.  
4. Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a nemzetbiztonsági, illetve honvédelmi érdekkel közvetlenül összefüggő beszerzések adatai, és a minősített adatok kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani
 
7. Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések.  
8. Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)  

Egyedi adatigénylés ügyében elérhető a Debreceni Vagyonkezelő Zrt. Adatvédelmi tisztviselője és elérhetősége:
Megbízási szerződés keretében az Euro-Inford Iroda Kft. képviselője Szeifert Péter ügyvezető.
dpo@euroinford.hu  

EGYEDI ADATIGÉNYLŐINKET SZEMÉLYES ADATAIK FELVÉTELE MELLETT AZONOSÍTJUK
(Az adatokat a 2011.évi CXII. tv. szerint kezeljük és töröljük.)

Felhívjuk adatigénylőink figyelmét, hogy amennyiben nyomtatott, másolt formában kérik a közzétett adatokat, úgy annak nyomtatási költségét megtéríteni kötelesek. 
A nyomtatási költség: 10Ft + ÁFA/oldal.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

Szerződés megnevezése Szerződés tárgya Felek 1. Felek 2. Érték Lejárat
Tartós megbízási szerződés Üzletviteli tanácsadás nyújtása tagvállalatok részére Debreceni Gyógyfürdő Kft. Debreceni Vagyonkezelő Rt. 139 440 000 határozatlan
Egyéb szabadidős szolgáltatás Aquaticum Termál Hotel és Hotel Lycium beli feladatok; ill. MÉF és Termálfürdő beli feladatok ellátása Debreceni Gyógyfürdő Kft. Joker Diák Iskola Szövetkezet 253 886 614 határozatlan
Egyéb szabadidős szolgáltatás igénybevétele Pénztárosi feladatok ellátása (MEF+strand) Debreceni Gyógyfürdő Kft. Schönhercz Iskolaszövetkezet 50 582 677 határozatlan
Közüzemi Víz- és csatornadíj Debreceni Gyógyfürdő Kft. Debreceni Vízmű ZRt. 99 780 000 határozatlan
Közüzemi Vállalkozási szerződés - laboratóriumi vizsgálatok végzése 2018. évben Debreceni Gyógyfürdő Kft. Debreceni Vízmű ZRt. 32 450 120 határozatlan
Szállítói megállapodás Kémiai anyagok szállítása. Debreceni Gyógyfürdő Kft. Amtek Ipari és Kereskedelmi Kft. 21 102 362 határozatlan
Szállítási keretszerződés Hús-hentes-töltelék és mirelit áru szállítására Debreceni Gyógyfürdő Kft. Baromfiudvar 2002 Kft. 480 000 000 határozatlan
Szállítási keretszerződés Külön megrendelésben rögzített termék szállítás Debreceni Gyógyfürdő Kft. Baromfi-Hús Bt. 80 000 000 határozatlan
Szállítási szerződés Termékek szállítása Debreceni Gyógyfürdő Kft. Sajt-Kalmár Kft. 12 000 000 határozatlan
Bérleti szerződés Termálfürdő belépőjegyek biztosítása Debreceni Gyógyfürdő Kft. Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház 43 004 771 határozatlan
Bérleti szerződés Forgalomarányos helyiségbérleti szerződés Debreceni Gyógyfürdő Kft. Debreceni Egyetem Kenézy Gyula Egyetemi Kórház 56 787 172 határozatlan
Bérleti szerződés Kölcsey Központ rendezvényre alkalmas helyiségeinek bérbevétele Debreceni Gyógyfürdő Kft. Főnix Rendezvényszervező Kht. 297 783 950 határozatlan
Mosatási szerződés Mosodai szolgáltatás (szállodai, éttermi, fürdőszolgáltatási textilia mosása, vasalása) Debreceni Gyógyfürdő Kft. Labolex Kft. 176 242 520 határozatlan
Informatikai szerződés Informatikai, irodatechnikai szolgáltatások, COE Holdingnet szolgáltatások Debreceni Gyógyfürdő Kft. DV Info Kft. 131 889 764 határozatlan
Bérleti szerződés Büfé-, kiszolgáló- és egyéb helyiségek bérlete a Kölcsey Központban Debreceni Gyógyfürdő Kft. Főnix Rendezvényszervező Kht. 43 615 748 határozatlan
Építési Együttműködési megállapodás a Debreceni Strandfürdő felújítása beruházás megvalósítása érdekében Debreceni Gyógyfürdő Kft. DMJV Önkormányzat 1 080 000 000 2020.06.30
Bérleti szerződés Bérleti szerződés - Lycium Hotel bérlése 2017.04.12. napjától határozatlan időre Debreceni Gyógyfürdő Kft. Debreceni Vagyonkezelő Zrt.- 260 000 000 határozatlan
Szálláshely Utalvány Erzsébet Program Erzsébet szálláshely utalvány biztosítása az MNÜA Pályázat kedvezményezettjei részére Debreceni Gyógyfürdő Kft. Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 69 990 000 2019.02.15
Vállalkozási szerződés takarítási feladatok ellátása (2018.02.01. - 2019.05.31. ) Debreceni Gyógyfürdő Kft. Fakultás FM Kft. 99 083 514 2020.04.30
Szállítási szerződés Forgalmazási szerződés - alkoholmentes üdítőitalok szállítása Debreceni Gyógyfürdő Kft. Coca Cola HBC Magyarország Kft. 32 795 275 2020.03.31
Parkfenntartás Parkfelületek éves fenntartási munkái Debreceni Gyógyfürdő Kft. Dudik és Társa Kft. 14 640 000 2019.05.31
Tartós megbízási szerződés Megbízási szerződés  - őrzésvédelmi és pénzszállítási tevékenység végzése 2018.02.01. - 2019.01.31. napjáig Debreceni Gyógyfürdő Kft. Pannon Guard Biztonsági Szolgáltató Kht. 82 700 000 2019.01.31
Közüzemi Teljes ellátás alapú villamos energia adásvételi szerződés 2020. évre Debreceni Gyógyfürdő Kft. MVM Partner Zrt. 103 810 000 2020.12.31
Közüzemi Egyedi hőszolgáltatási szerződés Debreceni Gyógyfürdő Kft. Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 171 428 571 2025.12.31
Karbantartási épületek, gépészeti berend. Karbantartása, hibaelhárítása Debreceni Gyógyfürdő Kft. DH-Szerviz Kft. 182 677 165 határozatlan
Építési Építési vállalkozási szerződés - Termálfürdő szabadtéri medence felújítás kivitelezési munkái Debreceni Gyógyfürdő Kft. Tömb 2002 Kft. 67 685 621 2018.10.31
Építési Építési vállalkozási szerződés - Termálfürdő 408-as súlyfürdő medencetér és vizesblokk felújítás kivitelezési munkái Debreceni Gyógyfürdő Kft. Tömb 2002 Kft. 25 831 705 2018.11.05
Reklám Reklám valamint Szponzori szerződés (2018. május 01. - 2018. december 31.) Debreceni Gyógyfürdő Kft. DVSE kft. 12 000 000 2018.12.31
Reklám Együttműködési megállapodás - közvetített vendégek részére szállodai, vendéglátói szolgáltatás, ill. terembérlet biztosítása 2018. évben (Aquaticum Hotel, Lycium Hotel) Debreceni Gyógyfürdő Kft. Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 11 091 103 2018.12.31
Szállítási szerződés Szállítási keretszerződés - tisztítószer és higiéniai termékek leszállítása (Lycium Hotel - 2016.05.16-tól határozatlan ideig) Debreceni Gyógyfürdő Kft. Assist-trend Kft. 62362205 határozatlan
Szállítási szerződés Szállítási keretszerződés szeszes- és üdítő ital termékek leszállítására  Debreceni Gyógyfürdő Kft. Piramis Sör Kft. 43464567 határozatlan
Szállítási szerződés Vállalkozási szerződés - szállodai és vendéglátóipari textíliák szállítása 2019.03.27.-2019.12.31. (Aquaticum Hotel, Lycium Hotel) Debreceni Gyógyfürdő Kft. T-MIX 2003 KFT 8 240 157 2019.12.31
Szállítási szerződés Szállítási keretszerződés - vendéglátóipari termékek szállítása Debreceni Gyógyfürdő Kft. PROSZIT 93 Kft. 47 445 669 határozatlan
Szállítási szerződés Szállítási keretszerződés (élelmiszer) Debreceni Gyógyfürdő Kft. Mignon-Kugler Kft. 25 839 370 határozatlan
Szállítási szerződés Szállítási keretszerződés - zöldség-, gyümölcs termékek leszállítása Debreceni Gyógyfürdő Kft. Heves-Kofa Kft. 70 343 307 határozatlan
Szállítási szerződés Szállítási keretszerződés (élelmiszer) Debreceni Gyógyfürdő Kft. METRO KERESK.KFT. 49 291 339 határozatlan
Szállítási szerződés Adásvételi szerződés - Kávé termékek leszállítása 2018.01.01. - 2019.03.31. között Debreceni Gyógyfürdő Kft. CoffeeLike Kft. 39 577 953 határozatlan
Rendszerfelügyeleti szerződés Rendszerfelügyeleti szerződés, Aquaticum Termál és Wellness Hotel Debreceni Gyógyfürdő Kft. Hostware Kft. 22 160 630 határozatlan
Szoftver felhasználási szerződés Szoftver felhasználási szerződés - online foglalási motor felhasználási jogának átvétele (Aquaticum Termál Hotel és Hotel Lycium) Debreceni Gyógyfürdő Kft. Bestroom4U Hungary Kft. 55 412 243 határozatlan
Marketing szerződés Szálloda hirdetése webmarketing eszközökkel Debreceni Gyógyfürdő Kft. Booking.com Europe BV 51 344 882 határozatlan
Szállítási szerződés Szállítási keretszerződés (élelmiszer) Debreceni Gyógyfürdő Kft. Böszörményi Cipó Pékség Kft. 21 105 085 határozatlan
Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés - padlószőnyeg termékek legyártása és leszállítása (Aquaticum Hotel) Debreceni Gyógyfürdő Kft. CERA Ker. és Szolg. Kft. 7 260 000 2018.12.27
Karbantartási szerződés Hotel Lycium Vendéglátó ipari egységeiben található gépek és berendezések karbantartása Debreceni Gyógyfürdő Kft. I & J 2000 Bt. 30 519 685 határozatlan
Szállítási szerződés  Szállítási keretszerződés (élelmiszer) Debreceni Gyógyfürdő Kft. König-Units Kft. 22 394 319 határozatlan
Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés: Aquaticum Hotel területén található wireless access point-ok cseréje új eszközök telepítése új hálózati végpontok kiépítésével Debreceni Gyógyfürdő Kft. Postacom Kft. 5 901 050 2018.12.20
Vállalkozási szerződés facebook oldal üzemeltetése, hírlevél rendszer üzemeltetése Debreceni Gyógyfürdő Kft. PW stúdió Kft. 22 665 373 határozatlan
Vállalkozási szerződés Vállalkozási szerződés: Strandfürdő területére tervezett 4*-os Hotel koncepció terv és jóváhagyási tervdokumentációinak elkészítése Debreceni Gyógyfürdő Kft. Tér 64 Stúdió Építészeti Kft. 9 000 000 2018.12.31
Építési vállalkozási szerződés Építési vállalkozási szerződés - Termálfürdő szabadtéri medence felújítás kivitelezési munkái Debreceni Gyógyfürdő Kft. Tömb 2002 Kft. 67 685 621 2018.10.31
Építési vállalkozási szerződés Építési vállalkozási szerződés - Termálfürdő 408-as súlyfürdő medencetér és vizesblokk felújítás kivitelezési munkái Debreceni Gyógyfürdő Kft. Tömb 2002 Kft. 25 831 705 2018.11.05
Reklámszerződés Google hirdetések, egyedi megrendelések alapján Debreceni Gyógyfürdő Kft. Google Ireland Limited 91 338 582 határozatlan
Szállítási szerződés Szállítási keretszerződés (élelmiszer) Debreceni Gyógyfürdő Kft. MATUSZ-VAD ZRT. 628 813 556 határozatlan
Közszolgáltatási szerződés Közszolgáltatási szerződés - szilárd hulladék heti háromszori ürítése Debreceni Gyógyfürdő Kft. NHKV Zrt. 28 464 120 határozatlan
Karbantartási szerződés Tűzjelző rendszer karbantartása és számítáctechnikai eszközök beszerzése egyedi megrendelés alapján Debreceni Gyógyfürdő Kft. Beks Kommunikációs Technika Kft 6 062 992 2019.12.31
Karbantartási szerződés Karbantartási munkák elvégzése egyedi megrendelések alapján Debreceni Gyógyfürdő Kft. Precíz Kivitelező Kft. 6 532 283 2019.12.31
Reklámszolgáltatási szerződés Reklám- és marketingszolgáltatások igénybevétele a 3x3 Kosárlabda World Tour és U18 Európa Kupa rendezvényen (2019. augusztus 28 - szeptember 01.) Debreceni Gyógyfürdő Kft. Debreceni Sportcentrum Közhasznú Nonprofit Kft. 5 000 000 2019.09.01
Reklámszolgáltatási szerződés Nagyerdei Stadionban reklámcélú megjelenések igénybevétele a DVSC férfi NB I-es labdarúgó hazai bajnoki-,kupa- és nemzetközi mérkőzésein  Debreceni Gyógyfürdő Kft. DVSC Futball Szervező ZRt. 20000000 2020.06.30
Vállalkozási szerződés Építési vállalkozási szerződés: a debreceni 22256/1 hrsz-ú ingatlanon új hévízkút fúrása 2019. július 15. napjától kezdődően 2019. november 30. napjáig  Debreceni Gyógyfürdő Kft. DMJV Önkormányzat 12 5000 000 2019.11.30
Üzemeltetési szerződés Szerződés debreceni strandfürdő üzemeltetésére - 10 éves időtartamra szóló Debreceni Gyógyfürdő Kft. DMJV Önkormányzat 1 003 680 000 2030.05.01
Vállalkozói szerződés Nagyerdei Strandfürdő területén D200-as PP termálvezeték építése a termál fogadó aknától a "D" épületig Debreceni Gyógyfürdő Kft. HUNÉP Zrt. 10 800 000 2019.10.31
Vállalkozási szerződés Strandfürdő területén található gázleválasztó tartály cseréje befejezési határidő 2020.02.28-ig Debreceni Gyógyfürdő Kft. Fémipari Kft. 8 881 000 2020.02.28
Építési Vállalkozási szerződés  IV.sz hévízüzem víztároló gépház felújítása kivitelezéi munkáinak elvégzése Debreceni Gyógyfürdő Kft. Tömb 2002 Kft. 57 233 785 2020.03.31
Építési Vállalkozási szerződés  IV sz. hévízüzem acélszerkezetű víztárolójának felújítása kivitelezési munkáinak elvégzése Debreceni Gyógyfürdő Kft. DH-Szerviz Kft. 33 032 496 2020.03.31
Vállalkozási szerződés Aquaticum Debrecen Strand hálózati aktív eszközeinek szünetmentes tápellátását biztosító eszközeinek beszerzése Debreceni Gyógyfürdő Kft. Beks Kommunikációs technika Kft. 7 611 000 2020.01.30